Sprekervaardighede

Sprekervaardighede

‘n Toespraak bestaan uit 4 dele:
*  Onderwerp
*  Inleiding
*  Lyf
*  Slot

Onderwerp
‘n Boeiende onderwerp lok jou luisteraars.
Mense luister eerder na:  “Geluk aan die beste skoolkoor in die Goudveld” as na “gelukwensing aan die skoolkoor”
Of
“Welkom aan die Namakwalandse Boere-orkes by die Aartappelfees” as na
“Verwelkoming:  Orkes”

‘n Redenaarstoespraak moet bv. van meet af aan sê waaroor dit gaan.
Toets die Onderwerp van jou toespraak of dit oorspronklik genoeg is dat dit wat mense sal nooi om te kom luister.

‘n Goeie struktuur vir enige toespraak is om te werk in die reël van 3.
Inleiding
Bestaan uit 3 dele.
–  Iets interessant wat aansluit by die onderwerp – ‘n gedig, ‘n insident, ‘n bietjie toneelspel.
–  Waaroor die toespraak gaan – in kort (selfs net een of 2 woorde of ‘n kort sin)
–  ‘n Sin om die “bal aan die rol te sit”.
Lyf
Bestaan uit 3 gedagtes / argumente / afdelings
Elkeen van hierdie bestaan weer uit 3 dele:
–  Wat gesaghebbendes (kenners) sê. By die redenaarstoespraak is dit belangrik dat die            bron volledig aangehaal moet word, maar by ander toesprake is dit nie nodig nie
–  Voorbeelde/statistiek/verwysings/menings/”slim stories”
–  Jou eie mening
Slot
–  ‘n Samevattende gedagte
–  Opsomming (net enkele woorde) van wat in die lyf van jou toespraak gesê is
–  ‘n Kragtige slotsin oor die onderwerp.

Navorsing
Elke soort toespraak bied geleentheid om ‘n bepaalde hoeveelheid navorsing te doen en dit is belangrik dat die spreker by hierdie navorsing betrek word.  Leerders moet van jongs af leer om vrae te vra en antwoorde te soek – aan persone, in boeke, op die internet, in die natuur, ens.
Maak dubbel en dubbel seker van die geloofwaardigheid van jou bron, sowel as die toepaslikheid daarvan by jou argument.

Wenke vir die skryf van die verskillende soorte toesprake:
Let wel:  Jy hoef nie hierdie wenke slaafs na te volg nie – dit bied slegs ‘n riglyn waarvolgens jy kan werk.