Spanredenaars

a  Voorbereid
Spandebat en Spanpret
Enige beredeneerde onderwerp kan gebruik word om ‘n standpunt in te neem.
Die toespraak moet beredeneerbaar wees en daar moet ‘n duidelike inleiding, drie argumente en ‘n slot wees.
–  Elke deelnemer brei een van die argumente uit tot ‘n volledige toespraak – met sy eie kort inleiding, 3 argumente en slot/samevatting.
–  Die toespraak word in gespreksvorm aangebied, met ander woorde, die deelnemers word nie aangekondig nie.  Hulle sluit eerder in gespreksvorm by mekaar aan met woorde soos:  “buitendien, terloops, dis nie al nie, ens.”
–  Die Spanredenaars word aangemoedig om van Idiome en Spreekwoorde gebruik te maak by die skryf van hulle toesprake – Bonuspunte(½ per idioom tot ‘n maksimum van 10 punte) sal hiervoor toegeken word.
–  ‘n Span bestaan uit ‘n inleier/voorsitter met twee of drie ander sprekers wat die standpunt ondersteun.
–  Die klem val op SPANWERK en OORREDING van die beoordelaars en gehoor.
–  ‘n Lys van die Idiome wat julle in die toespraak gebruik, moet vooraf aan die beoordelaar beskikbaar gestel word.
Spandebat
–  Leerders neem in skooldrag deel
– Natuurlike gesprekvoering word aangemoedig.  Waar ‘n spreker dus natuurlik van handgebare gebruik maak, is dit in orde.
–  Punte word afgetrek indien die span oor die tyd gaan.
Spanpret
–  Leerders neem in skooldrag deel
– Hanteerbare hulpmiddels mag gebruik word
– Waak daarteen om nie die fyn lyn tussen drama en sprekerwees te oorskrei nie.

b  Onvoorbereid
Gr 6 tot 7:  4 – 8 min
Gr 8 – 12:  6 – 10 min
Voorbereidingstyd:  1 uur
Deelnemers ontvang ‘n stelling waar hulle ‘n standpunt moet inneem en motiveer.
Hulle ontvang 20 idiome en hulle betekenisse waarvan hulle soveel moontlik in hulle toespraak moet gebruik.
Leerders is vry om hulle eie geloofwaardige bronne te gebruik. Hulle mag ENIGE elektroniese  toerusting gebruik om navorsing op die internet te doen om hulle argumente te versterk.
Geen hulp van ouers, afrigters of onderwysers sal toegelaat word nie.
Gedurende die eerste ronde sal elke spanlid geëvalueer word en wenke gegee word hoe om spanwerk te verbeter.  ‘n Beoordeelstaat vir die eerste ronde is vooraf op aanvraag beskikbaar.

Vir die eerste ronde sal idiome oor oog/oor (ook meervoude) gebruik word.  Maak seker dat jy die lys aanvra.  (Jy hoef dit nie uit jou kop te leer nie.)
Vir die semi-finaal sal voet en poot (ook meervoude) gebruik word
Vir die finaal sal hand en vinger (ook meervoude) as tema gebruik word.
Onthou:  Hierdie idiome EN HULLE BETEKENISSE sal saam met die onderwerp aan jou gegee word wanneer julle aanmeld.
Daar sal ‘n “idiometeller” (deur die WAT aanbeveel) in die finaal wees om korrekte gebruik van die idiome te verifieer.